بروشو

از آن جایی که یکی از مهم ترین مشکلات جونان ما بر اثر ماهواره و تبلیغات غرب گرایی او است ،برای آشنایی بیشتر دوستان با ماهواره و آسیب های آن بروشو هایی توسط کادر بسیج تهیه دیده شد و آن هارا در پانل بسیج مدرسه  قرار دادیم.این کار با اسقبال خوبی به همراه بود..

/ 0 نظر / 21 بازدید